PolarProf

Naar een lokale aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak

In het licht van het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie kende de Vlaamse Regering een projectsubsidie toe aan het Hannah Arendt Instituut. De middelen zullen dienen voor het opzetten van leertrajecten en leernetwerken voor lokale besturen rond de aanpak van online en offline polarisatie, desinformatie en haatspraak. De Vlaamse Regering wil namelijk een robuust beleid ontwikkelen dat streeft naar een harmonieuze samenleving waarin kansen centraal staan, waarbij iedereen bijdraagt aan onze samenleving en vorm geeft aan Vlaams burgerschap. 

"Politiek denken is representatief. Ik vorm een mening door een bepaalde kwestie vanuit verschillende standpunten te beschouwen, door de standpunten van degenen die afwezig zijn in mijn gedachten te brengen; dat wil zeggen, ik vertegenwoordig hen.... Hoe meer standpunten van mensen ik in mijn gedachten heb terwijl ik over een bepaalde kwestie nadenk, en hoe beter ik me kan voorstellen hoe ik me zou voelen en denken als ik in hun plaats was, des te sterker zal mijn vermogen tot representatief denken zijn en des te waardevoller zullen mijn eindconclusies, mijn mening zijn."

Hannah Arendt - Truth & Politics

PolarProf = Professor – Professionals – Professionaliseren 

Een veerkrachtig lokaal bestuur

Lokale besturen staan dicht bij de burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen zij wel om concrete ondersteuning. Daarom zal het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingsproject opzetten voor professionals van lokale besturen. Tijdens dit traject zullen we bestaand onderzoek, experten en (praktijk)expertise bij elkaar brengen, digitale leertrajecten opbouwen op Arendt Academy,  de theorie concreet vertalen naar de praktijk (via een toolkit en actieplannen) en inzetten op het uitwisselen van ervaringen tussen en voor lokale besturen.

Doelstellingen van PolarProf

Polarprof mikt op 5 concrete resultaten: 

  1. experten en expertise bundelen;
  2. actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart brengen;
  3. een online leertraject ontwikkelen op Arendt Academy;
  4. lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen bij de opmaak van lokale actieplannen;
  5. leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en digitale uitwisseling tussen lokalen besturen faciliteren.

Het project wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad met oog op de pluriformiteit van het project en de acties. 

Doelgroep

De prioritaire doelgroep zijn professionals bij lokale besturen die direct aan de slag gaan met polarisatie, desinformatie en haatspraak. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers samenlevingsopbouw, welzijn, identiteit, diversiteit, preventie & veiligheid, communicatie, … 

Daarnaast richt het Hannah Arendt instituut zich op professionals of mandatarissen die indirect met de thematiek bezig zijn, zoals burgemeesters en schepenen, beleidsverantwoordelijken, departementshoofden, medewerkers uit agentschappen die lokale besturen ondersteunen (ABB, AgII), diensthoofden marketing en communicatie, ICT-verantwoordelijken,…

Tenslotte zijn er nog de externe partners met wie lokale besturen deze uitdagingen aangaan, zoals bijvoorbeeld samenlevingsopbouw, lokale jeugdclubs, sportorganisaties, …

Traject

Het leer- en begeleidingstraject kent drie fases.

Het eerste werkjaar 2022 voorziet het Hannah Arendt Instituut in een academische en praktische veldverkenning, de ontwikkeling van het leerplatform en de digitale leerinhoud.

Vanaf 2023 wordt effectief gestart met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen: lancering van het digitaal leertraject en studiedag, organisatie van actie-, inspiratie- en reflectiedagen, opzetten van een platform voor uitwisseling en Q&A’s. Een sensibiliserings- en communicatiecampagne moet de lokale besturen toeleiden tot het leer- en begeleidingstraject.

Tijdens het laatste werkjaar 2024 tenslotte, ligt de focus op borging en uitwisseling tussen de lokale besturen.