Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Arendt Academy (van het Hannah Arendt Instituut vzw) voor het aankopen van en deelnemen van online trainingen, webinars, aanmeldingen tot leergemeenschappen en producten. (versie maart 2022)

1.    Definities

1.1    In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:
a)    Arendt Academy: het online leerplatform van het Hannah Arendt Instituut vzw die de producten verkoopt en de diensten aanbiedt;
b)    Koper: degene (consument of rechtspersoon) die een product of dienst van Arendt Academy koopt;
c)    Deelnemer: degene (consument of rechtspersoon) die een (gratis of betalende) training of webinar bij Arendt Academy volgt.

2.    Algemeen

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening/ aanbiedingen die Arendt Academy doet via haar digitaal leerplatform: www.arendt-academy.be, om producten te bestellen en om aanmeldingen te doen voor online trainingen en webinars.

2.2    Het Hannah Arendt Instituut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.3    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden geldig.

2.4    Arendt Academy kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de koper/ deelnemer redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5    De overeenkomst tussen Arendt Academy en koper/ deelnemer komt tot stand op het moment dat de koper/ deelnemer de op de knop ter registratie of kopen klikt.

2.6    Voor haar dienstverlening heeft Arendt Academy een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2.7    Deze voorwaarden blijven van kracht indien Arendt Academy (van het Hannah Arendt Instituut vzw) van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

3.    Levering en betaling Producten

3.1    Indien de bestelde producten op voorraad zijn, vindt binnen zeven werkdagen na de bestelling de verzending van de producten plaats. Overschrijding van deze termijn geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.

3.2    Als plaats van levering geldt enkel het adres dat de koper aan Arendt Academy kenbaar heeft gemaakt.

3.3    Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen op het webplatform inclusief btw. De eventueel verschuldigde handelings- en/of verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure in de webshop getoond.

3.4    Bestellingen van gedrukt materiaal kunnen vooraf betaald worden via Paypal. Levering van gedrukt materiaal vindt plaats nadat de betaling door Arendt Academy akkoord is bevonden.

3.5    Bestellingen van een individuele online training kunnen betaald worden via PayPal. Kopers van een individuele e-learning module ontvangen automatisch per e-mail een factuur en hebben na de betaling via PayPal direct toegang tot de module.

4.    Herroepingsrecht

4.1    De koper heeft het recht om geleverde producten gedurende een bedenktijd van veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, te retourneren aan Arendt Academy. De bedenktijd gaat in op de eerste dag nadat de koper de gedrukte materialen heeft ontvangen. Indien de koper van dit herroepingsrecht gebruik maakt, komen uitsluitend de kosten van retourneren voor rekening van de koper.

4.2    Zodra de retourzending door Arendt Academy is ontvangen en gecontroleerd op eventuele beschadiging, wordt het aankoopbedrag (incl. de bijdrage handelings-/verzendkosten) mits het artikel in goede staat is terugbetaald. Dit zal binnen 30 dagen worden terugbetaald op de door koper gebruikte bankrekening bij betaling van de bestelling dan wel teruggestort worden op de betreffende creditcard. Bewaar de verzendbevestiging en de track & trace code van de retourzending. Arendt Academy kan hier om vragen.

4.3    Op de verkoop van individuele online trainingen is het herroepingsrecht niet van toepassing omdat met de koper is overeengekomen dat deze na betaling direct toegang krijgt tot de module, zodat retourneren niet meer mogelijk is.

6.    Deelname betaalde bijeenkomsten, trainingen en webinars

6.1    Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een betaalde bijeenkomst, training of webinar. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij te veel inschrijvingen wordt u op een wachtlijst gezet. Alleen als u een e-mail met bevestiging van deelname ontvangt, kunt u aan de desbetreffende betaalde bijeenkomst, training of webinar deelnemen.

6.2    Voor enkele trainingen worden deelnamecriteria gehanteerd. Deelnemers worden dan op basis van een vragenlijst of een gesprek geselecteerd.

6.3    De kosten voor de betaalde training / webinar dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.4    Bij verhindering van een deelnemer aan een betaalde bijeenkomst is de deelnemer tot acht dagen voor een betaalde bijeenkomst Arendt Academy € 50,00 (excl. btw) annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan acht dagen voor de Bijeenkomst is de deelnemer Arendt Academy het volledige bedrag verschuldigd.

6.5    Bij verhindering van een deelnemer aan een betaalde training / webinar is de deelnemer tot 14 dagen voor een betaalde bijeenkomst Arendt Academy € 50,00 (excl. btw) annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de training is de deelnemer Arendt Academy het volledige bedrag verschuldigd.

6.6    Bij verhindering van een deelnemer aan een betaalde bijeenkomst/training kan zonder extra kosten in zijn plaats een vervanger worden gestuurd, op voorwaarde dat de vervanging uiterlijk op de dag vóór de bijeenkomst om 10.00 uur is doorgegeven aan Arendt Academy via: info@hannah-arendt.institute.

7.    Deelname gratis bijeenkomsten

7.1    Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een gratis bijeenkomst. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij te veel inschrijvingen wordt u op een wachtlijst gezet. Let op: Alleen als u een schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt, kunt u aan de desbetreffende bijeenkomst deelnemen.

7.2     Bij verhindering van een deelnemer aan een gratis bijeenkomst kan de deelnemer gratis annuleren. Wij verzoeken u vriendelijk het zo snel mogelijk aan Arendt Academy door te geven als u verhinderd bent via: info@hannah-arendt.institute. Personen die op de wachtlijst staan, krijgen dan een kans om alsnog deel te nemen.

8.    Annulering bijeenkomsten en trainingen door Arendt Academy

8.1    Indien zich tot acht dagen voor een Bijeenkomst naar het oordeel van Arendt Academy onvoldoende deelnemers hebben aangemeld, heeft Arendt Academy het recht de bijeenkomst van de website te halen en de overeenkomst met degenen die zich dan reeds hebben aangemeld zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen. Betrokkenen worden ten spoedigste over een dergelijke annuleringsbeslissing geïnformeerd. Eventueel reeds betaalde deelnemingsgelden worden teruggestort.

8.2    Indien door omstandigheden, waaronder overmacht, bijvoorbeeld ziekte van de trainer, een bijeenkomst van de website geen doorgang kan vinden, stelt Arendt Academy een nieuwe datum voor de bijeenkomst vast. Reeds aangemelde Deelnemers worden door Arendt Academy ten spoedigste geïnformeerd over de gewijzigde datum en eventuele nieuwe locatie en/of aanvangstijd.

8.3    De mededeling van Arendt Academy dat de datum is gewijzigd, is tevens een opzegging van de overeenkomsten betreffende de bijeenkomst op de oude datum en een aanbod voor deelname aan de bijeenkomst op de nieuwe datum. Alleen degenen die bevestigen akkoord te gaan met de nieuwe datum, worden op de deelnemerslijst van de bijeenkomst op de nieuwe datum geplaatst. Degenen die zich niet aanmelden voor de bijeenkomst op de nieuwe datum zijn Arendt Academy ter zake niets verschuldigd. Eventueel reeds betaalde deelnemingsgelden worden teruggestort.

8.4    Indien door omstandigheden een bijeenkomst van de website op een gewijzigde locatie zal plaatsvinden worden de deelnemers daarover ten spoedigste door Arendt Academy geïnformeerd. Indien Arendt Academy door omstandigheden de locatie van een bijeenkomst wijzigt, heeft Arendt Academy het recht ook de aanvangstijd van de bijeenkomst aan te passen aan deze nieuwe situatie. Door wijziging van de locatie worden aanmeldingen niet tenietgedaan. Aanmelders kunnen evenwel binnen een week nadat Arendt Academy hen over de gewijzigde locatie heeft geïnformeerd, zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn, de aanmelding zonder nadere opgaaf van redenen ongedaan maken.

8.5    Bij annulering door Arendt Academy van een bijeenkomst of bij wijziging door Arendt Academy van datum, locatie of aanvangstijd van een bijeenkomst is Arendt Academy tot geen enkele schadevergoeding of garantie gehouden.

9.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1    Arendt Academy is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade met betrekking tot de levering van haar producten en diensten.

9.2    Mocht Arendt Academy toch aansprakelijk worden gehouden voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Arendt Academy in dat geval wordt uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9.3    Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper/ deelnemer na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, de schade schriftelijk aan Arendt Academy meldt.

9.4    Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Arendt Academy vervalt één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van eerdere andere vervalgronden krachtens de wet.

9.5    Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Arendt Academy derden inschakelen. Arendt Academy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Arendt Academy. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Arendt Academy willen beperken, gaat Arendt Academy ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van koper/ deelnemer de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de koper/ deelnemer te aanvaarden.

10.    Privacy en geheimhouding

10.1    Arendt Academy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van kopers van producten en deelnemers van bijeenkomsten ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van (koop)overeenkomsten met de betrokkene en de afwikkeling hiervan. Koper/ deelnemer wordt geacht bij acceptatie van de (koop)overeenkomst/ deze voorwaarden, uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van deze persoonsgegevens door Arendt Academy en de eventuele verwerkers van persoonsgegevens voor Arendt Academy.

10.2    Arendt Academy verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van haar dienstverlening en tenzij Arendt Academy hier krachtens de wet toe verplicht is. Arendt Academy verwijst u graag naar haar Privacyverklaring waarin staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn.

10.3    Het is Arendt Academy en koper/ deelnemer niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is of zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht, tenzij de uitzondering van art. 10.2 van toepassing is.

10.4    De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

11.    Intellectuele eigendomsrechten

11.1    Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten van de producten, bijeenkomsten en trainingen van Arendt Academy, komen uitsluitend toe aan Arendt Academy of aan licentiegevers of licentienemers van Arendt Academy.

11.2    Het is koper/ deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arendt Academy, enige door Arendt Academy aan koper/ deelnemer geleverde product of dienstverlening geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te wijzigen, of na te maken.

12.    Klachten

12.1    Als u een klacht heeft over onze producten, bijeenkomsten of trainingen, dan kunt u dit doorgeven via het formulier van het Hannah Arendt Instituut. Geeft u een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van uw klacht. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een reactie van ons.

12.2    Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

13.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1    Op alle overeenkomsten tussen Arendt Academy en de koper/ deelnemer is het Belgische recht van toepassing.

13.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en overeenkomsten tussen het Arendt Academy en de koper/ deelnemer zullen worden beslecht door de rechtbank te Mechelen, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.